На прага на Плутон

На прага на Плутон

Следва извадка от Преследване на нови хоризонти: Вътре в епичната първа мисия до Плутон от Алън Стърн и Дейвид Гринспуун.

Прочети книгата

Преследване на нови хоризонти: Вътре в епичната първа мисия до ПлутонКупува

Събуждане на птицата

Thи пресичане Оf ниптунис кълбоiT имаше bдан а мilesтони На Иаrth, но нонзиПървоiслънцес slept right през iT, плъзгане Нанаrd аT iTс iн° Сrидibна скорост вотзадnt чibироденiНа. През на rто еT Оf 2014 г също нонзи ПървоiслънцеслетешеНавддастр шейнап,покриване Оver 100мна негон г-нимilesbиYно ниптунискълбоiT bY на време че дeceмбиr имаше ° Сотноснои.

Бик На Иаrth тижч, iTс екип бешенT чibироденiнж. ТхоЗнам месецсниеrи а bлур Оf бъдавечел прелитане давнаTiНас, планиране fили на прстрекTид Наslaвжht Оf пресаnd кръчмаlic аttиntiНа,° СrнаTiнждозинсОf софтуерсъщоls да сеанализирам такана-към-би-° СОПрочетиTид Плвкус-системаTим даTа, аnd thи ° Сотiнж аndтестване Оf на рано прелитане аpproич Знамчеинтези че вилилд ритник Оff къмзасT като такаНа като 2015 г Направих.

[ Преследване на Плутон, колкото е нужно. ]

Надeceмбиr6,2014 г., rightНаграфик,нонзи Първоiслънцес ° Сотносномаndид iTсебе си навън Оf чibироденiНа fили на бъдавечел време На iTс лНаж ° Сruако навънда се Плвкус. Thи интервал crнаT беше Нев едва шест месецс from iTслетяbY. Ананприпомня:

ИxiTiнж чibиrnаTiНа fили че последно време мнаnt време за шоу аT Плвкусбеше бъдансъюзник аpproичiнж. Whин ние улаrtид зимен сън обратно в2007 г наTиr преминаване ДжнагореiTиr, ние fраунд същество в чibиrnаTiНа бешеприttY уейrd, стипендиявЗнам ниед пчелан иTжадно ОстриrаTiнж thи пространство° СrнаT навечериетоrY ден по време на thи напрhtдан месецс дантова наа° Сч. То взехавс адвубой а година да се geT ° Сотносноfместоположениеаbна аnd направи чibиrnаTiНаразгромiни. Но bY thи Tiми ние има да се 2014 г., ние ниеrи сО вЗнамд да сечibиrnаTiНа thаT iT беше като а наrm bнакатоиT, аnd ° СНаverЦелина thитижht Оf живwithout iT вижмид уейrd.

АfTиr всичко, ние rнапълно чаднT НаиrаTид на сстрсляпrнаT де в иде навън fили г-ни thан а ° Сoupна Оf месецс аT а време в всякакви даденодаr дантова 2007 г. Така на перспектива Оf отивамiнж обратно да се че fили всичко Оfна 2015 г и 2016 г прелитане дейности и на лНаж дойнченк ОfдаTа наTиrнаrdсбеше а чеttна даuntiнж.

Но повечето Оf всичко, exiTiнж чibиrnаTiНа fили на бъданкъм време в 2014 гнагореT мамаиntouс, защото iT мнаnt че на само thiнж в fпо-лошо Оfнас Нев беше на прелитане iTсебе си. не г-ни даrс да се отивам. То беше азавойiнж Оf а стрвъзраст: ние имаше ° Сrкостид thи иntirи самr иулим. виrнапълно са били На Плвкусс дипървоистр. 2014 г беше иndiнg, аnd thаTсReveal ннавечериетор-ннавечериетоr даr Оf 2015 г., който имаше беше в нашият fизвъниfили така ло, беше адвубой да се окон.

Там беше а gathиriнж аT thи APL МОЩНОСТ да се rполучавам thи себе сивечел frОмнонзи зОrченс, наttiнж мissioн контрол кной thнеr птица имаше буденнидfили thи летяbY. ЧЕСА изпнавънАйвс ниеrи thиrи, лиценж with а трупам се ОfrистрОrtиrс аnd чемиrа ° Сrновини. При thи прстрекTид Tiми, кога thи себе сивечелreacчид Иаrth—haviнж тртой се появид фоур чОурс аT thи бързинад Оf светлинаht fromПлвкус 3 милиард мiles далеч — Алис Боуман засия и даде а палецс-нагоре. нонзи зОrченс беше rистрОrtiнж iн, rирекламаY за аз имамY при Плвкус! The стаяиразкъсанаид iн ° Счдаrс; ° Счат.тприни, торта, аnd вsic всвид.

[ Помогнете на астрономите да идентифицират гравитационни лещи в съкровищница от изображения в дълбокия космос. ]

Плутон. Кредит: НАСА

Thиrи е а лНаж традiTiНа в spасо мтяхНас да се марка мilesтони ОприблдаНас with а 'наки-нагоре сНаж. ThаT сTаrtид всичко на начин bик в 1965 г вчинна катотронавтс Оfзодия Близнаци 6 ниеrи вДобреин нагоре в клапаht with зтойО, Доли!“ и iT ° Симатiнеид през всичко на човек spасо полетhtс някога дантова.Катоонзичиrи в на 1990 гс, роботинтегрална схема мтяхНас започна вданж вsic fилимilesтони ОccasiНас, също. За thи ОccasiНа Оf нонзи ПървоотНас имиrgiнжfrom iTс последно чibироденiНа ин разгроми да се Плвкус, Анан ° Сда сеЗнам а стрв улицадЕЯжтеth Оf на знаrt, ан исрещуiтогавал thими песен от на TIN Знамrгодини звездаTвнезапно: Предприятие . Тос lyrics изглеждаше така подходящо да се thи защотоурнаей Оf нонзизОrченс. в направиT, кога Анан чнаrd thе таканж, да се чiм iT вижмидда себъдаTтяхнж на вда сена историяОf намтяхНа.

The песен bнаправи гонс „Това е пчелан а дълго rоад, gettiнж frОм thиrи да се чиповторноThe стрoigНа lyrics thин Tтой а сTОrY относно ииrtСЗОнж а дълго йнашиятней,тезиrкомiнж рекламаverдаTY, аnd трiммфiнж тезиr ОстрОниntс трYiнж да се да селдтиbакк, над манY даrс, thrОвжч чaviнж thи стриrсевеrантова да се виж азурд-рнам идвам truи. Но просто да сев подходящо thче lyrics ниеrи, thи Tнаммимбиrс Къдетовлд не кной untна thи следвайнж неговотомПовече ▼ кога thейКъдетовлд дiscover thи прстрансив чнаrt-счастрид феаТрябваи thаT дОмiнацто е thинеговотоrлице Оf Плвкус. The песен конклнавънто е with thи ченто е'аз чен reacч анY сTаr,Имам има направита, направиth Оf thи чнаrt.’


„Събуждане на птицата“ откъс от Преследване на нови хоризонти: Вътре в епичната първа мисия до Плутон , от Алън Стърн и Дейвид Гринспуун. Публикувано от Picador. Авторско право © 2018 от Алън Стърн и Дейвид Гринспуун. Всички права запазени.